เกี่ยวกับเรา

ฟลอร่า พาร์ค วังน้ำเขียว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ 400,000 คนก่อให้เกิดการสร้างเงินสร้างงาน การกระจายรายได้ ให้แก่ชาวอำเภอวังน้ำเขียวอย่างมากมาย และทำให้อำเภอวังน้ำเขียวเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ก่อเกิด ศูนย์เรียนรู้ “ฟลอร่า พาร์ค” เพื่อพัฒนาการเพาะและผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

    ฟลอร่า พาร์ค ได้มีการปลูกไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้มงคล เช่น ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ แคแสดชมพู พันทิพย์ศรีตรัง ฯลฯ รวมแล้วประมาณ 800 ต้น ซึ่งกำลังเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นไม้ใหญ่ ที่ให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเที่ยวชมและเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ดอกที่ปลูกลงบนพื้นดิน กลายเป็นสวนกึ่งถาวรตลอดไป

    นอกจากนี้ ฟลอร่า พาร์ค ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของอำเภอวังน้ำเขียว นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายใน “ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟลอร่า พาร์คอีกด้วย

         คุณลักขณา นะวิโรจน์ ปรารถนาจะสร้างสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุด ณ อำเภอวังน้ำเขียว จึงไปปรึกษาปรมาจารย์ผู้อยู่กับกุหลาบมาทั้งชีวิตอย่าง อาจารย์จีระ ดวงพัตรา แห่ง “จีระโรสเนิสเซอรี่” จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ อาจารย์จีระ ก็ปรารถนาจะมีผู้สืบทอดความรู้ และเผยแพร่กุหลาบนานาพันธุ์ที่ได้สะสมไว้ให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของคุณลักขณา และทีมงานวิชาการ ซึ่งมี ดร. อนันต์ ดาโลตม เป็นกำลังสำคัญ จึงให้การสนับสนุน เดินทางมาดูสภาพพื้นที่ และความเป็นไปได้ในการปลูกกุหลาบที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจว่า “ที่นี่ดีพร้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ดีกว่าที่ไหน ๆ ดีกว่าเชียงใหม่ ถ้าทำให้ที่นี่ประสบความสำเร็จได้ก่อนตาย ก็คงจะดี” ชายผู้เดินทางผ่านหนามแหลมคมบนเส้นทางสายกุหลาบ อ่อนล้าโรยแรงลงทุกขณะ ได้เดินทางมาพบจุดหมายหนึ่งซึ่งตนอยากจะฝากฝังความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี ไว้ที่นี่ Flora Park (ท่านอาจารย์จีระได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560)

      เดือนกันยายน 2555 กุหลาบจาก “จีระโรส เนสเซอรี่” ได้นำมาปลูกที่ ฟลอร่า พาร์ค โดยมีสายพันธุ์กุหลาบแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มกุหลาบอังกฤษ (English Rose) จำนวน 30 สายพันธุ์ 660 ต้นกลุ่มกุหลาบชื่อบุคคลสำคัญจำนวน 20 สายพันธุ์ 1,040 ต้นกลุ่มกุหลาบสมัยใหม่ (Modern Rose) จำนวน 100 สายพันธุ์ 3,200 ต้นรวมจำนวนกุหลาบที่ปลูกในเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2555 จำนวน 150 สายพันธุ์ 4,900 ต้นกุหลาบที่มากมายได้เบ่งบาน สร้างสีสัน ความสวยงามให้แก่ผู้มาเที่ยว ฟลอร่า พาร์ค ในปี 2555 ที่มี Theme ว่า “ดอกไม้บานในสวนสวยที่วังน้ำเขียว: Blossoms in the garden@Wangnamkeaw” ได้ชื่นชมดังจินตนาการของคุณลักขณา นะวิโรจน์

      ปี 2556 อาจารย์จีระ ได้ส่งกุหลาบจากเชียงใหม่ จากอำเภอภูเรือ และจากจังหวัดเลย รวมประมาณ 7,000 ต้น มาปลูกที่ ฟ้าประทาน ฟาร์ม มีทั้งกุหลาบตัดดอก ปลูกในโรงเรือน และกุหลาบต้น ปลูกเป็นแปลงขยายพันธุ์ เพื่อผลิตเป็นกุหลาบกระถาง และกุหลาบติดตาจำหน่าย

      ปี 2558 คุณลักขณา ได้เนรมิตสวนกุหลาบ “โรส พาร์ค” ขึ้นในพื้นที่ 50 ไร่บริเวณด้านหลัง ฟลอร่า พาร์ค โดยนำกุหลาบที่ทำการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิมที่ได้มาจาก อาจารย์จีระ ดวงพัตรา จำนวน 400 สายพันธุ์รวมมากกว่า 40,000 ต้น ปลูกบนเนินและกระจายไปรอบ ๆ เนิน มีพื้นที่ระหว่างสวนกุหลาบไว้สำหรับจัดกิจกรรม ทำเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางสีสันและกลิ่นหอมอบอวลของกุหลาบนานาพันธุ์ มีร้านจำหน่ายต้นกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และ Rose Cuisine ให้แก่ผู้ที่มาเยือน “โรส พาร์ค”